CSR w dotychczasowej działalności

Społeczna odpowiedzialność przejawia się w wielu obszarach działalności firmy, ale nie jest ona obecnie usystematyzowana ani raportowana. Firma mimo prowadzenia różnych inicjatyw w ramach CSR nie posiada sformalizowanej strategii CSR.


Firma chce rozwijać się przy uwzględnieniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. A jej dotychczasowe działania stanowią podstawę do ich rozwoju i rozszerzenia na wszystkie obszary CSR. Na obecnym etapie firmy kluczową kwestią jest przygotowanie skoordynowanych działań, które stworzą spójną strategię CSR, która w sposób trwały oddziaływać będzie zarówno na firmę jak i jej otoczenie. A w konsekwencji ułatwi osiągnięcie również celów biznesowych.

 

Z dotychczasowych działań przedsiębiorstwa należy wyróżnić:

 • zachęcanie pracowników do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach doszkalających. Firma organizuje zarówno wewnętrzne szkolenia, jak również organizuje zewnętrzne szkolenia. W latach 2013-2015 został przeprowadzony program szkoleniowy dla pracowników w związku z implementacja sterylnej produkcji. Program został sfinansowany z własnych środków IFOTAM. Szkolenia wewnętrzne przeprowadzane są w momencie zatrudniania pracownika (szkolenie stanowiskowe) oraz cyklicznie 2-3 razy w roku. Szkolenia dotyczyły m.in. tematyki badania profilu zanieczyszczeń dla aktywnych substancji farmaceutycznych, testów klinicznych, metod produkcji substancji aktywnych (API), systemu jakości produkcji.
 • Firma realizuje i rozwija złożony system socjalny w oparciu o:
  - Świadczenia medyczne dla pracowników,
  - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
  - Akademię rejestracji leków
  - Możliwość uczestnictwa w programie APICS, dzięki któremu pracownicy mogą pogłębiać swoją wiedzę branżową.
  - Możliwość dofinansowania kształcenia pracowników w postaci studiów.
 • Prowadzona działalność w obszarze produkcji aktywnych substancji farmaceutycznych wymaga takiego zaprojektowania i wykonania technologii aby przed jej uruchomieniem znane były ewentualne zanieczyszczenia i sposób ich zobojętniania i postępowania z nimi w tym także utylizacja. Procesy produkcji leków są tak projektowane i wykonywane aby były bezpieczne i neutralne dla środowiska, dla personelu. Realizowane technologie produkcji substancji farmaceutycznych i leków są prowadzone w warunkach sterylnych. Spółka posiada System zapewnienia Jakości, którego celem jest kwalifikowanie dostawców i zakupy od dostawców posiadających standardy jakościowe, pozwalające na pełną kontrolę źródeł, z jakich pochodzą substraty do produkcji substancji IFOTAM. Ten rodzaj realizowania produkcji potwierdzony jest certyfikatami GMP, które otrzymywane są w drodze branżowej rządowej inspekcji. Uprawomocnia to produkcję i zezwala na sprzedaż produktów. Na skutek stosowanych standardów produkty posiadają dokumentację rejestracyjną Drug Master File. Wszystkie produkty IFOTAM posiadają taką dokumentację. To wymogi pozwalające innym producentom oprzeć produkcję i rejestrację swojego leku na bazie substancji IFOTAM. Najważniejszy z produktów IFOTAM - Substancja Ifosfamid posiada certyfikat COS (Certyficates of Sutability). Dokument ten potwierdza przeprowadzone minimum 24 miesięczne udokumentowane badania produktu pod kątem jego stabilności i otrzymanie jednorodnego wyniku. Jest to najlepszym potwierdzeniem wysokiej konsekwentnej jakości produkowania, kontroli i zarządzania zasobami spółki.
 • W 2015 roku podjęto współpracę z Urzędem Marszałkowskim na obszarze Województwa Łódzkiego w celu integracji środowiska producentów farmaceutyków i kosmetyków.
 • Stosowanie zasad BHP – bezpieczeństwo i poprawa warunków pracy. Szkolenia z zasad BHP są przeprowadzane w momencie zatrudniania nowych pracowników. Ponadto pracownicy dysponują odpowiednim profesjonalnym sprzętem poprawiającym bezpieczeństwo i warunki pracy.

Wśród pracowników własnych, firma IFOTAM stosuje dobre praktyki dotyczące zwiększania świadomości ekologicznej oraz zrównoważonego rozwoju (Green NMS, stosowanie materiałów biurowych z recyklingu itp.). Pracownicy mają możliwość:

 • Wpływania na procedury zapewniające bezpieczeństwo i warunkami pracy,
 • Korzystania z organizowanych szkoleń dla pracowników, ciągłego podnoszenia kompetencji.

W firmie zostały również wdrożone standardy i procedury:

 • Polityka bezpieczeństwa w zakresie danych osobowych w firmie
 • Procedura: funkcjonowanie obiegu dokumentów w przypadku faktur zakupowych/sprzedażowych
 • Procedura archiwizacji dokumentów papierowych
 • Procedura wyboru dostawców

 

Posiadane certyfikaty:

1. COS – Certyfikat potwierdzający stabilność produktu
2. DMF – Drug Master File – dokumentacja rejestracyjna przygotowana wg standardów branżowego systemu zapewnienia jakości
3. Certyfikat GMP na wytwarzanie: Risedronianu Sodowego Hemipentahydratu, Pamidronianu Disodowego Pentahydratu i Kwasu Zoledronowego Monohydratu
4. Certyfikat GMP na wytwarzanie Ifosfamidu
5. CEP - Europejski Certyfikat zgodności z monografią Farmakopei Europejskiej: IFOSFAMID

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION