Raporty

Dokument powstały w wyniku projektu „Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym IFOTAM Sp. z o.o.” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

 

System raportowania CSR w odniesieniu do 3 obszarów CSR

 

Nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe Ifotam Sp. z o.o.

 

Wypełnił:

Imię i nazwisko: Aleksandra Kłąb

Stanowisko: Księgowa

E-mail: ola.klab@ifotam.com.pl

Numer telefonu: +48 42 682 56 55

 

Raport warto przesłać do GRI na adres:

Global Reporting Initiative

P.O. Box 10039

1001 EA Amsterdam The Netherlands

E-mail: smeandsupplychain@globalreporting.org

Fax: +31 20 531 0031

Firma


Oświadczenie Właścicieli, na temat znaczenia zrównoważonego rozwoju dla organizacji i jej strategii.


Inteligenta synteza dla wymagającej farmacji

Celem Firmy jest dostarczenie na rynek Polski alternatywnych leków onkologicznych.

 

Produkty i usługi są projektowane z uwzględnieniem szerokorozumianego aspektu bezpieczeństwa dla życia i zdrowia konsumenta Wytwarzanie substancji farmaceutycznej z poszanowaniem najbardziej restrykcyjnych norm środowiskowych. Jesteśmy świadomym przedsiębiorstwem z zakresu prawa ochrony środowiska i zapewniamy ich przestrzeganie. Charakter prowadzonej działalności jest nieuciążliwy dla lokalnej społeczności i cennych przyrodniczo obszarów.
Profil organizacji


Nazwa organizacji. [GRI G3: S. 21]


Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Wdrożeniowe IFOTAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąGłówne marki, produkty i/lub usługi. [GRI G3: S. 21]


Generalnie działalność Spółki opiera się na opracowywaniu technologii wytwarzania, tworzenie mechanizmów analitycznych, analizowaniu i sprzedaży produktów chemii organicznej. W szczególności Spółka specjalizuje się w wytwarzania Aktywnych Substancji Farmaceutycznych. Do głównego zakresu usług należą następujące aktywności:

1. Optymalizacja drogi syntezy związków chemicznych

2. Optymalizacja procesów chemicznych

3. Walidacja procesów i ich skalowanie

4. Opracowywanie dokumentacji rejestracyjnej dla Aktywnych Substancji Farmaceutycznych

5. Określanie profilów zanieczyszczeń dla Aktywnych Substancji Farmaceutycznych

6. Badanie stabilności

7. Tworzenie specyfikacji analitycznych

8. Wykonywanie Analiz Substancji chemicznych

9. Wytwarzanie szarż do testów klinicznych

10. Produkcja substancji aktywnych

11. Produkcja wysoko przetworzonych produktów chemii organicznej

Główne nasze grupy produktowe to onkologiczne substancje farmaceutyczne, Substancje farmaceutyczne wykorzystywane do produkcji leków przy osteoporozie i wspomaganiu leczenia onkologicznego. Trzecią istotna rozwijaną grupą produktową są leki z grupy protektorów stosowanych w terapiach onkologicznych.

Głównymi produktami spółki są: Ifosfamid, Risedronian, Kwas Zoledronowy, Pamidronian.


Struktura operacyjna organizacji, z wyróżnieniem głównych działów, spółek zależnych, podmiotów powiązanych oraz przedsięwzięć typu joint-venture. [GRI G3: S. 21]


Schemat organizacyjny przedstawia się jak poniżej: Lokalizacja siedziby głównej organizacji. [GRI G3: S. 21]


ul. Jadzi Andrzejewskiej 3 92-550 Łódź Polska.Liczba krajów, w których działa organizacja oraz podanie nazw tych krajów, gdzie zlokalizowane są główne operacje organizacji lub tych, które są szczególnie adekwatne w kontekście treści raportu. [GRI G3: S. 21]


USA, Niemcy, Rosja, Meksyk, Francja, Chiny, Bangladesz, Tajlandia, WietnamForma własności i struktura prawna organizacji. [GRI G3: S. 21]


Spółka prawa handlowego/Spółka kapitałowa/Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąObsługiwane rynki z zaznaczeniem zasięgu geograficznego, obsługiwanych sektorów, charakterystyki klientów/konsumentów i beneficjentów. [GRI G3: S. 21]


• zasięg geograficzny, Ameryka Północna Europa Azja

• obsługiwane sektory, Farmaceutyczny Kosmetyczny Spożywczy

• charakterystykę klientów/konsumentów i beneficjentów Producenci leków Producenci kosmetyków Producenci suplementów dietySkala działalności [GRI G3: S. 21]


Spółka należy do małych i średnich przedsiębiorstw. Na koniec 2016 roku zatrudniała 44 osoby. Przychody z działalności podstawowej zamykają się w granicy 8,5 mln PLN. Na dzień zamknięcia bilansu spółka posiadała w ofercie 5 produktów. Na ich bazie zrealizowała prezentowany poziom sprzedaży.

 

W firmie występuje niska fluktuacja kadr, zatrudnienie jest stabilne. Pracownicy wykazują zainteresowanie działaniami firmy oraz mają możliwość wpływania na kierunek jej rozwoju, jednak rzadko z tego przywileju korzystają. Wspólnicy spółki są zainteresowani pogłębianiem tej relacji i zwiększaniem zaangażowania pracowników. W trakcie przygotowywania niniejszego raportu nie zidentyfikowano problemu niskiego morale wśród pracowników, nie zdarzają się także sytuacje, w których pracownicy nie odnoszą się do siebie nawzajem z szacunkiem, nie zdarzają się sytuacje donosicielstwa, kłótnie, a tym samym sytuacje skrajne - wyszydzanie lub wyśmiewanie poglądów, opinii, pochodzenia czy statusu społecznego – również nie mają miejsca.Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury lub formy własności. [GRI G3: S. 21]


Rozmiar akcjonariatu nie zwiększył się ani nie zmniejszył, Struktura udziałów uległa nieznacznym zmianom, spowodowana sprzedażą kilku udziałów pomiędzy istniejącymi wspólnikami. Utrzymuje się powolna tendencja pozbywania się udziałów przez współudziałowców posiadających mniejszą ilość udziałów na rzecz wiodącego udziałowca. Wiodący współwłaściciel odsprzedał niewielka ilość swoich udziałów nowemu udziałowcowi. Nowym udziałowcem jest Włoska firma, posiadająca długoletnie doświadczenie w produkcji sterylnych leków. Niniejszy ruch miał na celu udostępnić, zarządowi Spółki łatwiejsza współprace na rynkach państw trzecich,. Pracownikom wspomniana współpraca ma zapewnić dostęp do know how produkcji sterylnej pod kontem wymagań na rynku USA.Nagrody otrzymane w raportowanym okresie. [GRI G3: S. 21]


Nie otrzymanoNadzór, zobowiązania i zaangażowanie


Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy, odpowiedzialnymi za poszczególne zadania, jak na przykład tworzenie strategii czy nadzór nad organizacją. [GRI G3: S. 22]


Nie dotyczyWskazanie, czy przewodniczący najwyższego organu nadzorczego jest również dyrektorem zarządzającym (a jeśli tak, to jakie funkcje pełni w ramach zarządu wraz z uzasadnieniem takiej struktury). [GRI G3: S. 22]


Takie powiązania nie występują w naszej SpółceLiczba członków najwyższego organu nadzorczego z wyróżnieniem niezależnych i/lub nie wykonawczych członków (dotyczy organizacji posiadających monistyczną strukturę rady nadzorczej/organu nadzorczego). [GRI G3: S. 22]


Nie dotyczyMechanizmy umożliwiające akcjonariuszom i pracownikom zgłaszanie rekomendacji i wskazówek dla najwyższego organu nadzorczego.


W zależności od potrzeb działu Badań i Rozwoju lub potrzeb Zarządu organizowane jest spotkanie współudziałowców f formie rady naukowej do rozwiązania problemów naukowych. Pracownicy dokonują zgłoszeń optymalizacji, lub unowocześnień na bazie przeprowadzonych szkoleń z zakresu Lean manufacturing. Zarząd rozważ cykliczne warsztaty celem, których będzie wypracowanie stałych mechanizmów motywujących do poszukiwania rozwiązań i ich zgłaszaniaParametry Raportu


Okres raportowania [GRI G3: S. 21]


Raport dotyczy roku kalendarzowego/bilansowego 2016 .Data publikacji ostatniego raportu. [GRI G3: S. 21]


Niniejszy raport jest pierwszym raportem.Cykl raportowania (roczny, dwuletni itd). [GRI G3: S. 21]


Roczny.

Dane są zbierane raz na kwartał. Raport całościowy przygotowywany jest na koniec roku kalendarzowego i publikowany w 1Q roku następującego po roku, za który opracowywany jest raport.Osoba kontaktowa. [GRI G3: S. 21]


Aleksandra KłąbZasięg raportu (np. kraje, oddziały, jednostki zależne, dzierżawione obiekty, przedsięwzięcia typu joint venture, dostawcy). [GRI G3: S. 22]


Raport dotyczy Spółki Ifotam. Spółka nie posiada na chwilę tworzenia niniejszego raportu oddziałów. Jest w trakcie używania dzierżawionych obiektów na potrzeby produkcji w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnym w Łodzi. Spółka nie posiada przedsięwzięć typu joint venture.


 

Oświadczenie w sprawie jakichkolwiek ograniczeń, w zakresie i zasięgu raportu. [GRI G3: S. 22]


Raport obejmuje w pełni spółkę i jej działalnośćInformacja o przedsięwzięciach typu joint venture, podmiotach zależnych, obiektach dzierżawionych, operacjach outsoursowanych i innych jednostkach, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na porównywalność działań organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji w poszczególnych okresach i/lub w stosunku do innych organizacji. [GRI G3: S. 22]


Nie dotyczyWyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru). [GRI G3: S. 22]


Nie dotyczyZnaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie. [GRI G3: S. 22]


Nie dotyczyNadzór, zobowiązania i zaangażowanie


Angażowanie Interesariuszy

Informacje wskazane poniżej dotyczą ogólnych przypadków angażowania interesariuszy przez organizację w raportowanym okresie i nie ograniczają się wyłącznie do angażowania interesariuszy przy okazji i dla celów sporządzenia raportu zrównoważ {literal}Smarty syntax error on line 383

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION