Cyclophosphamide

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa. Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Działanie III.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach pod tytułem „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sterylnych form farmaceutycznych substancji cytostatycznych w przedsiębiorstwie IFOTAM” Nr projektu WND-RPLD.03.03.00-00-047/13.