Informacja o Projekcie Działanie III

III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

 

 

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sterylnych form farmaceutycznych substancji cytostatycznych w przedsiębiorstwie IFOTAM”
Numer projektu: WND-RPLD.03.03.00-00-047/13
Całkowita wartość Projektu: 2 500 000,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 764 872,50 PLN


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego