Informacja o projekcie

III Oś Priorytetowa: Gospodarka innowacyjność, przedsiębiorczość
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
Działanie III.3: Rozwój B+R w przedsiębiorstwach

Nazwa Beneficjenta:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu:   „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania sterylnych form farmaceutycznych substancji cytostatycznych w przedsiębiorstwie IFOTAM”
Numer projektu:   WND-RPLD.03.03.00-00-047/13
Całkowita wartość Projektu:   2 500 000,00  PLN
Kwota dofinansowania z EFRR:   764 872,50  PLN

 

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

oraz z budżetu państwa.


Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego