Zapytania ofertowe

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie audytu organizacyjnego i na zakup systemu do automatyzacji procesów.

Łódź 29.04.2016 r.
(miejscowość, data)


Zapytanie ofertowe

 

I. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Ul. Andrzejewskiej 3, 92-550 Łódź
NIP:7250011793

 

W związku z realizacją projektu Wdrożenie rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Wdrożeniowym IFOTAM Sp. z o.o. składanego w  ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie audytu organizacyjnego i na zakup systemu do automatyzacji procesów:

 

Przeprowadzenie audytu organizacyjnego – 1 szt.
Zakres usługi obejmuje audyt firmy, analizę procesów biznesowych, w tym analizę łańcucha dostaw, analizę procesów z dostawcami i odbiorcami, analizę przepływu informacji i komunikacji między pracownikami i partnerami biznesowymi, analizę działań   minimalizujących wpływ firmy na środowisko w celu udoskonalenia wewnętrznej organizacji i relacji z otoczeniem w oparciu o zasady społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Zakres opracowania ma obejmować między innymi wywiady stanowiskowe oraz poznanie obecnego przebiegu procesów biznesowych, na podstawie których powinna powstać dokumentacja zawierająca:
- diagramy procesów biznesowych
- model wdrożenia i sposoby wykorzystania systemu do automatyzacji procesów
- procedurę obiegu dokumentacji elektronicznej wraz z schematami obiegu

 

Zakup systemu do automatyzacji procesów – 1 szt.
System ma umożliwić elektroniczny obieg informacji i dokumentów, poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzanie bazą klientów, kontraktów (bazy elektroniczne), natychmiastowy dostęp do danych i informacji w formie elektronicznej z dowolnego miejsca, minimalizować koszty przechowywania dokumentacji papierowej. System pozwoli m.in. na wdrożenie zrównoważonego łańcucha dostaw, standaryzację i profesjonalizację zasad i  ziałań
usprawniających relacje z interesariuszami.

 

Minimalne funkcjonalności/parametry systemu:
- zintegrowane ze sobą moduły: zarządzania gospodarką magazynową, zarządzania sprzedażą,
zarządzania produkcją (sterowanie procesami) oraz moduł finansowo-księgowy - wielostanowiskowość
- tworzenie baz i zarządzanie nimi (np. elektroniczne bazy klientów, kontraktów)

- archiwizacja dokumentów
- elektroniczny obieg informacji i dokumentów
- koordynowanie procesów logistycznych oraz przepływów surowców i produktów gotowych
- koordynowanie przepływów finansowych
- koordynowanie procesu produkcyjnego i poszczególnych operacji technologicznych
- rejestracja przepływów surowców i zastosowanie półproduktów do wytworzenia wyrobów gotowych

 

II. Termin realizacji zamówienia:
- przeprowadzenie audytu organizacyjnego do 30.06.2016 r.
- zakup systemu do automatyzacji procesów do 30.09.2016 r.


III. Oferty należy składać do dnia 06.05.2016 r. pocztą (decyduje data wpływu) lub osobiście w siedzibie firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Wdrożeniowe IFOTAM Sp. z o.o., ul. Andrzejewskiej 3, 92-550 Łódź lub na adres email: kt@ifotam.com.pl . Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do oferty.

 

Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.


Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wyboru częściowego.

 

IV. Oferta musi zawierać:

  • dane oferenta
  • datę wystawienia oferty
  • wartość netto/brutto całego przedmiotu oferty
  • termin ważności oferty (nie krócej niż do 30.05.2016 r.)


Odnośnie zakupu systemu do automatyzacji procesów oferent powinien wskazać parametry
techniczne oferowanego systemu lub załączyć specyfikacje do formularza ofertowego.


V. Kryterium oceny ofert: cena – 100 %


VI. Osoba do kontaktu: Kamil Trzebiatowski, tel. 601 358 892

 

Załącznik do zapytania: Formularz ofertowy.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz z formularzem ofertowym [*.pdf]

Wstecz